Guy人48(Guyjin48)は、日本初の全メンバーが外国人留学生男子の多国籍アイドルバンドです。人と人を繋いで国 際交流を促し、日本語を上達させ、日本で就職できる環境を作ることが主な目的です。コンサートなどの イベントを通して、他の留学生と日本語を母語とした人々が交流できる場所を提供し、ウェブサイトを通し て自分のお気に入りのメンバーの日本語の進歩を確認したり、日本語と日本の文化をGuy人48と共に学 習することができます。

Guy人48(Guyjin48) is Japan’s first all male idol band consisting entirely of foreign students of all nationalities studying in Japan. Our goal is to bring people together, to promote language exchange, and to create an environment that will further allow foreign students to become proficient in Japanese and eventually stay and work in Japan. Through concerts and events we aim to provide a platform for students and native Japanese speakers to meet, and through our website you will be able to follow the progress of your favorite members and learn Japanese language and culture alongside them.

Guy人48(Guyjin48)是日本第一个全员为在日留学生的多国籍偶像团体。此团体的主要目的在于,通过 人与人之间的国际交流,进而让日语更为纯熟,除此之外也希望能创造出让外国人可以在日本就职的良 好环境。并且通过演唱会以及各种其他活动,提供让留学生及以日语为母语的各籍人士们进行语言交流 的场所,同时,在本团体的交流网站上也能确认自己喜欢团员的日语学习状况,还能与Guy人48一起共同 学习日语及日本的文化。

Guy人48(Guyjin48) là nhóm nhạc thần tượng nam gồm các thành viên đa quốc tịch đầu tiên của Nhật. Mục tiêu chính của nhóm là kết nối con người, nâng cao sự giao lưu quốc tế, giúp các thành viên cải thiện khả năng tiếng Nhật và tạo môi trường hỗ trợ tìm việc làm tại Nhật.Thông qua cac buổi biểu diễn,  các lưu học sinh khác sẽ có cơ hội giao lưu với người Nhật bản địa, thông qua trang web , mỗi người có thể theo dõi được sự tiến bộ trong tiếng Nhật của thành viên mình yêu thích, đồng thời cùng với Guy jjn 48 tìm hiểu về tiếng Nhật, văn hoá Nhật Bản.